HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op ons platform hebben wij de exclusieve investeringsprojecten van Estade afgeschermd op internet, dit zijn dus onze off-market projecten. Om de exclusieve investeringsprojecten te kunnen zien dient u zich te registreren op onze website.
Als u geaccepteerd bent door ons als investeerder, kunt u alle exclusieve investeringsprojecten zien die wij aanbieden.  
Voor sommige projecten is ook het tekenen van NDA verplicht. Dit kan digitaal na registratie.
Exclusieve investeringsprojecten mogen niet zonder toestemming worden gedeeld met derden. 

Ondergetekende:

Hierna te noemen: “Gegadigde”

NEEMT HET VOLGENDE IN AANMERKING:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Estade is voornemens, via haar bemiddeling, een onroerende zaak aan te bieden/ en of financiering daarvan namens opdrachtgever, (verder te noemen: ‘de Onroerende zaak’);
Gegadigde heeft aan Estade te kennen gegeven dat hij/zij geïnteresseerd is in de aankoop/financiering van de Onroerende zaak. Gegadigde wenst in dit verband kennis te nemen van de gegevens met betrekking tot de Onroerende zaak;
Gegadigde is zich bewust van het vertrouwelijke karakter van deze gegevens en is bereid in dat kader de onderhavige geheimhoudingsverklaring te ondertekenen;

VERKLAART HET NAVOLGENDE:

1. Gegadigde verklaart dat hij/zij alle informatie over de Onroerende zaak en over Estade, respectievelijk haar bestuurder, de heer G. van Maaren in het algemeen, die haar door of namens Estade wordt verstrekt (hierna: ‘de Informatie’), als vertrouwelijk zal behandelen en ter zake volledige geheimhouding zal betrachten.

2. Gegadigde zal de Informatie uitsluitend gebruiken om de mogelijkheid van de aankoop door haar van de Onroerende zaak te onderzoeken. Gegadigde zal de Informatie niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van Estade B.V. aan derden ter inzage of ter beschikking stellen dan wel daaromtrent anderszins mededelingen doen aan derden.

3. In afwijking van het in artikel  2 vermelde, is Gegadigde gerechtigd de Informatie bekend te maken aan haar accountant(s), advoca(a)t(en) en/of andere (financiële) adviseurs, maar uitsluitend indien en voor zover dit nodig is voor het uitbrengen van een bieding op de door, Estade B.V. te koop aangeboden Onroerende zaak. Gegadigde verplicht zich de Informatie slechts aan de hiervoor genoemde derden te verstrekken, indien deze zich jegens Gegadigde hebben verplicht tot geheimhouding zoals in deze geheimhoudingsverklaring omschreven. Indien één van deze derden de verplichtingen uit deze geheimhoudingsverklaring niet nakomt, geldt dat als een niet-nakoming van c.q. door Gegadigde.

4. Gegadigde zal de Informatie niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt c.q. kan brengen aan Estade B.V.

5. Gegadigde zal niet aan derden, anders dan die welke zijn bedoeld in artikel 3, bekend maken dat hij/zij met Estade B.V. in overleg is getreden over de eventuele koop van de door de Onroerende zaak, noch dat hij/zij de Informatie van Estade B.V. heeft verkregen.

6. Gegadigde zal op geen enkele wijze contact opnemen met derden, die enige (zakelijke) relatie met Estade B.V. onderhouden, onder meer in het bijzonder huurders van de Onroerende zaak c.q. hun werknemers of leveranciers.

7. Bezoek aan c.q. bezichtiging van de Onroerende zaak zal enkel plaatsvinden in overleg met en in aanwezigheid van de heer G. van Maaren, zulks in verband met het feit dat de huurder(s) van de Onroerende zaak van het voornemen tot verkoop van Onroerende zaak niet op de hoogte zijn en aldus discretie en zorgvuldigheid behoren te zijn gewaarborgd.

8. Gegadigde is zich bewust van het feit dat Estade B.V. met meerdere partijen in contact is getreden respectievelijk zal treden betreffende de verkoop van de Onroerende zaak en dat Estade B.V. zich het recht voorbehoudt zelf te bepalen met wie zij in onderhandeling zal treden om te komen tot een koop/verkoop van de Onroerende zaak.

9. Indien Gegadigde de bepalingen uit deze geheimhoudingsverklaring overtreedt, verbeurt hij/zij ten gunste van Estade B.V., zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, een boete van € 50.000,- per overtreding, respectievelijk van € 50.000,- voor elke dag dat een overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Estade B.V. op nakoming van deze geheimhoudingsverklaring dan wel op vergoeding van de daadwerkelijk door Estade B.V. geleden schade.

10. Op deze geheimhoudingsverklaring is Nederlands recht van toepassing. Geschillen omtrent deze geheimhoudingsverklaring zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank Utrecht.