HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Definities
1. Estade B.V.: Estade B.V., gevestigd te Veenendaal onder KvK nr. 74714430.
2. Klant: degene met wie een opdracht tot dienstverlening of overeenkomst is
aangegaan.
3. Partijen:  Estade B.V. en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
5. Platform: het platform waar Estade B.V. klanten en consumenten de mogelijkheid
geeft gratis aanbod te plaatsen.
6. Aanbod: beleggingspanden, commercieel vastgoed.


 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan heeft Estade B.V. het recht acceptatie van het aanbod of de offerte door klant te weigeren.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.


Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Estade B.V. zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


Prijzen
1. Alle prijzen die Estade B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten.
2. Alle prijzen op die Estade B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Estade B.V. te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Estade B.V. vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Estade B.V. een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Estade B.V. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient  de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Estade B.V. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Estade B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Estade B.V. op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. Met een inachtneming van de opzegtermijn.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Estade
B.V. gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Estade B.V..
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Estade B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Estade B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Estade B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Estade B.V. te betalen.


Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


 Retentierecht 
1. Estade B.V. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Estade B.V. heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende
zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de
klant nog betalingen verschuldigd is aan Estade B.V..
3. Estade B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs
lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld
aan Estade B.V. te verrekenen met een vordering op Estade B.V..
 
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te
houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Estade B.V. die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Estade B.V. de polis van deze eventuele verzekeringen ter inzage.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een AZB-verzekering (aansprakelijkheids verzekering) af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.


Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Estade B.V. enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.


 Uitvoering van de overeenkomst 
1. Estade B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Estade B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk of geheel) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Estade B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Estade B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Het platform
1. Estade B.V. geeft de klant/consument de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van het plaatsen van het aanbod.
2. Estade B.V. zal na goedkeuring van het concept advertentie opgemaakt door klant/consument, de advertentie online plaatsen.
3. Estade B.V. behoudt het recht de advertentie aan te passen zonder tussenkomst van de klant/consument aan de gewenste richtlijnen die Estade B.V. stelt voor advertenties.
4. Leads gegenereerd uit deze advertentie op het platform zullen toekomen aan de klant/consument tenzij anders overeengekomen.
5. Indien een transactie plaatsvindt via een lead vanuit het platform dan heeft Estade B.V. het recht de gegevens van verkoper en koper op te vragen bij de klant/consument.
6. Estade B.V. heeft het recht iedere advertentie met per directe ingang te verwijderen van het platform zonder opgaaf van reden.
7. Estade B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties geplaatst door klant/consument.
8. Estade B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit de advertentie gemaakt door klant/consument.
9. Indien de klant/consument misbruik maakt van het platform en ontvangen leads heeft Estade B.V. het recht de klant/consument aansprakelijk te stellen voor de eventuele schade.
Informatieverstrekking door de klant 
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Estade B.V..
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van
derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Estade B.V. de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Estade B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra
kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Duur van de overeenkomst 
1. De overeenkomst tussen Estade B.V. en de klant wordt aangegaan voor de duur minimale duur van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders
voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd,
tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Estade B.V. schriftelijk in gebreke stellen. 


Intellectueel eigendom 
1. Estade B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen,
tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Geheimhouding 
1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Estade B.V. ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Estade B.V. waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Estade B.V. schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 2.000,-
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,-

‚Äč2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Estade B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Vrijwaring
De klant vrijwaart Estade B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden
met de door Estade B.V. geleverde producten en/of diensten.


 Klachten
1. De klant dient een door Estade B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Estade
B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, uiterlijk in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
3. Consumenten dienen Estade B.V. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming, zodat Estade B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Estade B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Estade B.V..
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Estade B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Estade B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Estade B.V. verschuldigd zijn.


 Aansprakelijkheid 
1. Estade B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Estade B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
overeenkomst.
3. Estade B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Estade B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in
een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn
 Elk recht van de klant op schadevergoeding van Estade B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


 Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Estade B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Estade B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat  in verzuim is.
3. Estade B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Estade B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Estade B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Estade B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van Estade
B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Estade B.V. kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend -gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);
wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Estade B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Estade B.V. er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk
ontbinden.
5. Estade B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


 Wijziging algemene voorwaarden
1. Estade B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Estade B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden
worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Estade B.V.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Estade B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Estade B.V. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 1 januari 2020 en bijgewerkt op 10 april 2020.