Belgie

Alles weten over het aankopen van een vakantiewoning, beleggingspand of vastgoed investering in België?

Internationaal dubbele belastingheffing?

Koopt u als niet-inwoner van België een Belgische vakantiewoning, dan leidt dit in beginsel tot dubbele belastingheffing. In uw woonland betaalt u krachtens het woonplaatsbeginsel namelijk belasting over uw wereldinkomen. Aangezien uw tweede huis in België onderdeel is van uw wereldinkomen, geeft u deze aan in de belastingaangifte in uw woonland. Daarnaast zal België ook belasting willen heffen over deze woning, omdat deze zich op Belgisch territorium bevindt. Dit betekent dat u als niet-inwoner van België te maken krijgt met Belgische belastingheffing over uw aldaar gelegen tweede woning.

Ter voorkoming van deze dubbele heffing, maken landen doorgaans onderling (bilaterale) afspraken over de verdeling van de heffingsbevoegdheid. Deze afspraken worden vastgelegd in een belastingverdrag, waarin staat welk land over welke inkomstenbronnen belasting mag heffen. Over het algemeen wordt de heffingsbevoegdheid van onroerend goed toegewezen aan het land waar dit is gelegen. Dit betekent dat u als niet-inwoner van België in België belasting betaalt over uw aldaar gelegen vakantiewoning.

Belastingheffing over de Belgische vakantiewoning
Zowel een inwoner als niet-inwoner van België betaalt in België belasting over de Belgische vakantiewoning. De belastingheffing is voor beide categorieën als volgt: Bij de aankoop van een vakantiewoning in België voldoet u registratierechten aan de notaris. De hoogte van deze registratierechten is afhankelijk van het gewest waarin de woning is gelegen. Laat u een nieuwe woning bouwen, dan krijgt u te maken met de heffing van BTW. Deze bedraagt in België 21%. Het loutere bezit van een Belgische vakantiewoning leidt echter ook tot belastingheffing. De woning wordt immers jaarlijks onderworpen aan een belasting gebaseerd op het (fictieve) inkomen uit onroerend goed, de zogenoemde onroerende voorheffing. Daarnaast wordt de vakantiewoning – in tegenstelling tot de eigen woning – belast met personenbelasting. Besluit u de vakantiewoning te verhuren, dan bent u ook personenbelasting verschuldigd. De grondslag van de heffing is in dit geval het geïndexeerde Kadastraal Inkomen verhoogd met 40% van de opbrengst van de verhuur van meubels en stofferende huisraad (roerend inkomen). Indien u besluit uw vakantiewoning binnen vijf jaar te verkopen, dan betaalt u personenbelasting over de vermogenswinst die u maakt op de woning. Na een periode van vijf jaar, is deze winst vrijgesteld van belasting.
Wanneer u uw Belgische vakantiewoning schenkt, dan betaalt de begiftigde in België schenkingsrechten omdat de woning aldaar is gelegen. Bij uw overlijden (als niet-inwoner van België) betalen uw erfgenamen het Belgische recht van overgang over de brutowaarde van de Belgische vakantiewoning. Indien u inwoner bent van België, betalen uw erfgenamen bij uw overlijden Belgische successierechten over uw gehele nalatenschap, inclusief uw Belgische vakantiewoning.

Aanbod in Belgie