Frankrijk

Wilt u ook wonen in Frankrijk? Alles weten over het aankopen van een vakantiewoning, beleggingspand of vastgoed investering in het Frankrijk?

In Frankrijk is er krachtens de Code Civil (= Het Franse Burgerlijke Wetboek) al sprake van een definitieve koop-verkoop, zodra beide partijen het eens zijn over de zaak en de prijs, waarna, door deze overeenkomst het eigendom van het huis over gaat op de koper. Vroeger was een mondelinge overeenkomst al voldoende, maar in de complexe wetgeving, welke op het Franse onroerend goed van toepas­sing is geldt van­daag de dag het volgende:
1) Iedere overeenkomst kan pas worden bewezen, indien de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.
2) De koper dient de overeenkomst aan te gaan, onder een ontbindende financieringsvoorwaarde, tenzij hij daar schriftelijk (middels een handge­schreven verklaring) afstand van doet.
3) Veel Frans onroerend goed is onderworpen aan één of meer voorkeurs­rechten. Indien er voorkeursrechten op het betreffende onroerend goed rusten dan dienen deze eerst te worden uitgeoefend, alvorens het onroe­rend goed kan worden overgedragen aan de koper;
4) Sinds 2001 heeft de koper een wettelijke bedenktijd (delai de rétractation) van 7 kalenderdagen (période derétractation of période de réflexion). Koper en verkoper tekenen eerst een Compromis de Vente (koopcontract). Na ondertekening wordt een kopie hiervan per aangetekende post met bericht van ontvangst aan de koper verstuurd. Op de dag na ontvangst (of nadat de postbode het aangetekend schrijven voor de eerste keer heeft aangeboden) gaat de bedenktijd van 7 dagen in. Tekenen zowel de koper als de verkoper ter plaatse dan wordt de Compromis de Venteniet per post toegestuurd, maar tekent u een ontvangstbewijs. De bedenktijd gaat in dat geval een dag daarna in.
De wet is sinds kort enigszins gewijzigd. Momenteel is het ook zo dat wanneer de koper en verkoper het “compromis de vente” bij de notaris ondertekenen, deze verplicht is om een kopie per aangetekende brief naar de kopers te sturen en gelden dezelfde voorwaarden zoals eerder beschreven: 7 dagen na de “accusé de réception”. Belangrijk bij de wettelijke bedenktijd is het roze retourkaartje, dat bij een aangetekend compromis zit. Wij kennen dat niet in Nederland en ook niet alle postbodes weten dat dit kaartje absoluut teruggestuurd moet worden naar de notaris de datum daarop is dan bepalend voor de 7 dagen regeling.
5) Binnen deze termijn kan de koper afzien van een reeds ondertekend (voorlopig) koopcontract. Middels een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging (lettre recommandée avec avis de réception) kunt u afzien van de koop. Tijdens deze wettelijke bedenktijdperiode hoeft de koper nog niet aan te betalen, waarborgsommen te storten of optierechten te betalen. Wilt u afzien van de koop binnen de wettelijke bedenktijd van 7 dagen dan kunt u dat doen wederom middels een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de verkoper als de overeenkomst onderhands is opgemaakt. onderhands een overeenkomst is gemaakt, anders aan de notaris.
Een mondeling “ja” moet dus eerst nog schriftelijk worden vastgelegd wil er in de praktijk echt sprake zijn van een overeenkomst, anders is er geen bewijs. Bent u als koper akkoord met de prijs en het onroerend goed dan is het zaak om zo snel mogelijk dit akkoord bij de notaris in een notariële akte te laten vastleggen en deze akte zo snel mogelijk te laten registreren in het kadaster. Dit is van belang om enerzijds de verkoop van het onroerend goed aan een andere koper die meer biedt te voorko­men en anderzijds om uzelf te bescher­men tegen be-paalde schuld­eisers van de verko­per, die op het laatst nog beslag willen leggen op het huis van de verkoper.
De overeenkomst
Het koopproces van een tweede huis in Frankrijk valt net als in Nederland in twee delen uiteen; de over­eenkomst en de overdracht. Het is van belang dat u dat­gene tekent, waar-voor u denkt te tekenen, zonder dat u achteraf voor onaan­gename verrassingen komt te staan.
De voor-overeenkomst
De eerste fase van de aankoop van een tweede huis in Frankrijk is het onderteke­nen van een voor-overeenkomst (voorlopige koopakte). De meest gebruike­lij­ke voor-overeenkomst voor bestaand onroerend goed is in Frankrijk decompromis de vente. Een voor-overeenkomst voor nog te bouwen onroe­rend­ goed (sur-plans) is een contrat de réservation. De meeste make­laars hebben een standaard koopakte in hun la liggen. Heeft u bepaalde wensen of wilt u bepaalde clausules/opschortende voorwaarden in de over­eenkomst laten opnemen dan dient u dit te laten weten en eventueel de overeenkomst opnieuw op te laten stel­len, desgewenst met begeleiding van een jurist of advocaat die gespecialiseerd is in Frans onroerend goed.
Estade juridische, fiscale, financiële en praktische informatie over wonen en onroerend goed m.b.t. een tweede huis in Frankrijk.

Aanbod in Frankrijk